Loading App

Điều khoản sử dụng


MỘT SỐ CÁC LƯU Ý KHI SỬ DỤNG WEBSITE

www.sodexsport.vn / www.sodexsport.com / www.sodexsport.fr

Chúng tôi - Sodex tôn trọng quyền riêng tư của người dùng trên trang web.
Toàn thể đội ngũ nhân viên của chúng tôi đều dốc hết sức có thể để minh bạch thông tin với người dùng trong việc giải thích cho các bạn những dữ liệu nào sẽ được thu thập trên trang mạng này.

We at Sodex respect the privacy of our website users
We do our best to be transparent with users in explaining to you what data will be collected on this website.

Những dữ liệu nào được chúng tôi thu thập? What data do we collect? 

Đối với người dùng đã đăng ký thông tin đăng nhập để truy cập vào các chức năng trên trang web, chẳng hạn như tư vấn và tải xuống tài liệu sản phẩm, địa chỉ e-mail và thông tin người dùng, đó là những thứ chúng tôi giữ lại.

Thông tin này được lưu trữ trên một máy chủ bảo mật và chỉ có thể được truy cập bởi quản trị viên.

Chúng tôi không lưu giữ thông tin đối với lần truy cập đầu tiên hoặc đối với người dùng không có thông tin đăng nhập, trừ khi có yêu cầu đăng nhập được điền vào.

Mọi dữ liệu do chúng tôi thu thập luôn được thực hiện với sự đồng ý của người dùng một khi họ chấp nhận các điều khoản và điều kiện của chúng tôi. Không có bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được thu thập khi chưa được bạn phê duyệt. Hình thức phê duyệt chính trên trang web của chúng tôi được thỏa thuận bằng cách sử dụng hộp kiểm chọn tham gia.

Nếu bạn không còn muốn những thông tin của mình được thu thập nữa hoặc muốn tất cả dữ liệu có liên quan đến bạn được xóa bỏ một cách an toàn khỏi cơ sở dữ liệu của chúng tôi, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: Marketing@sodexsport.com

For user who have registered for logins to access advanced website functionalities, such as consulting and downloading our product documentation, e-mail address and credentials users willingly supply are the only information we keep.
This information is stored on a secure server and can only be accessed by administrators
we do not store information for first time visitors or users with no credentials, unless a request for login is filled in

Any data collected by us is always done so with full consent of our users who have agreed to our terms and conditions. No private data shall ever be collected without prompting for your approval. The main form of approval on our website is agreed on by the use of opt-in checkboxes.

If you no longer wish for your information to be collected, or wish for all possible data concerning you to be securely deleted from our database, please contact us directly: Marketing@sodexsport.com

Chúng tôi làm gì với những thông tin này? What do we do with this information?

Những thông tin này được Sodex sử dụng để gửi các bản tin, tài liệu quảng cáo và thông tin về những phát triển mới hoặc các dòng sản phẩm mới của chúng tôi. Những e-mail này chỉ được gửi cho những người dùng đã chấp thuận.

Nếu bạn nhận được những e-mail này mà chưa có sự đồng ý của bạn, hoặc nếu bạn không còn muốn nhận các thông tin như trên từ chúng tôi, xin vui lòng liên hệ theo địa chỉ sau : Marketing@sodexsport.com

Quản trị viên có thể tìm lại thông tin đăng nhập trong trường hợp người dùng đánh quên. Nếu bạn có tài khoản trên trang web và không thể đăng nhập, xin hãy liên hệ với chúng tôi: Marketing@sodexsport.com

This information is solely used by Sodex to send newsletters, promotion material and information about our new developments or lines of products. These e-mails are only sent to users who have given their full consent for us to do so.
If you receive these e-mails and have not given us your consent, or if you no longer desire to receive this type of information from us, please contact us at the following address: Marketing@sodexsport.com

Administrators can retrieve login information in case users forget it. If you have an account on the site and cannot log in, please contact us: Marketing@sodexsport.com

Chia sẻ thông tin và dữ liệu Sharing your information and data:

Không có bất cứ một thông tin nào của bạn đã hoặc sẽ bị phát tán và bán cho bên thứ ba. Sodex sẽ chỉ chia sẻ thông tin khi được sự cho phép hoặc bị ép buộc bởi pháp luật.

None of your information has been or will be distributed and sold to third parties. Sodex will only share information when authorized or required by law.

SODEX SPORT

loading...

loading...

©2018 Lokatech. All Rights Reserved. Powered by Lokatech